Czwartek, 27 styczeń 2022rozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
IMG_9626
Regulamin przystani w Ślesinie

Regulamin przystani

REGULAMIN PRZYSTANI WODNEJ W ŚLESINIE
 
 
Rozdział 1. Definicje regulaminowe.
 
 
Właściciel Obiektu - Gmina Ślesin z siedzibą w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, zwany dalej „właścicielem”.
Przystań – teren Przystani Wodnej w Ślesinie, składający się z basenu portowego, pomostów, parkingu, hangaru oraz budynku administracyjnego.
Personel – pracownicy przystani, zatrudnieni przez właściciela.
Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca przez dowolny okres z infrastruktury przystani na podstawie obowiązującego cennika.
Rezydent - armator, właściciel lub opiekun posiadający prawo do dysponowania danej jednostki pływającej, osoba fizyczna lub prawna posiadająca podpisaną Umowę na postój na sezon nawigacyjny.
Członkowie załogi - osoby przebywające na jednostce pływającej na terenie przystani.
Jednostka pływająca – urządzenie pływające sportowe lub rekreacyjne, dopuszczone do żeglugi po wodach Rzeczpospolitej Polskiej i kierowana przez upoważnioną osobę zgodnie z obowiązującym prawem.
Cennik  – Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin zawierające zestawienie oferowanych usług i odpłatności za korzystanie z przystani.
Bosmanat – pomieszczenie w budynku administracyjnym przeznaczonym dla personelu.
Sezon nawigacyjny – okres od 1 maja do 31 października.
 
 Rozdział 2. Postanowienia ogólne.
 
1. Regulamin określa zasady dotyczące korzystania z przystani.
2. Wejście lub wpłynięcie na teren przystani lub korzystanie z jej usług, oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Zasady Regulaminu obowiązują wszystkie osoby przez cały okres przebywania na terenie przystani.
3. Regulamin służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie przystani.
4. Osoby niepełnoletnie na terenie przystani muszą znajdować się pod opieką uprawnionych dorosłych.
5. Każda działalność na terenie przystani, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za zgodą właściciela.
6. Organizatorzy zewnętrzni imprez na terenie przystani uzgodnionych z właścicielem, zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa przy danej imprezie oraz zachowanie bezpieczeństwa uczestników.
7. W imieniu właściciela, przystanią zarządza wyznaczony personel a w szczególności gospodarz obiektu.
8. Do Przystani mogą wpłynąć i zacumować jednostki pływające o długości do 12 m i zanurzeniu nieprzekraczającym 1,5 m.
9. Zezwolenia na wejście jednostki pływającej do portu przystani udziela upoważniony personel, bezpośrednio lub za pośrednictwem dostępnych środków łączności.
10. Zasady przyznawania miejsc na cały sezon nawigacyjny na zasadach przysługujących rezydentom określa Rozdział 3 niniejszego regulaminu.
11. Wyznaczenie miejsca postoju jednostki pływającej uwarunkowane jest jej zanurzeniem, długością oraz wolnymi miejscami. Miejsca postojowe będą wyznaczane przez Personel. Należy ściśle przestrzegać poleceń personelu celem bezpiecznego użytkowania infrastruktury przystani.
12. Wszelkie formalności związane z postojem jednostki pływającej oraz opłaty należy regulować niezwłocznie po zacumowaniu w biurze przystani w budynku administracyjnym w wyznaczonych godzinach otwarcia.
13. Wszelkie formalności związane z deklaracją postoju na sezon nawigacyjny oraz inne obowiązujące opłaty za jednostkę pływającą należy regulować przed rozpoczęciem obowiązywania danego sezonu nawigacyjnego.
14. Opłaty za postój i usługi wnosi się z góry wg cennika. Opłaty mogą być dokonane przelewem tylko w przypadku umów, po przedstawieniu dokumentów koniecznych do wystawienia faktury lub rachunku, oraz za zgodą właściciela.
15. W przypadku nieuiszczenia należności z góry lub zalegania z opłatami użytkownik powyżej 1 doby a rezydent powyżej 7 dni od niedopełnienia określonych formalności, tracą uprawnienia do korzystania z usług przystani. Właściciel może w trybie natychmiastowym dokonać usunięcia jednostki pływającej z postoju, poza teren przystani na koszt ich użytkownika.
16. Po zadeklarowaniu czasu postoju jednostki pływającej w przystani, użytkownikowi nie przysługuje prawo podnajęcia miejsca, osobie trzeciej.
17. Za slipowanie jednostki pływającej i wjazd dźwigu, pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.
18. Za korzystanie z kabin prysznicowych, pralni, oraz toalet pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą stawką, według cennika przystani.
19. Opłaty za prąd elektryczny oraz wodę pitną na postumentach znajdujących się na pomostach cumowniczych, rozliczane są ryczałtowo zgodnie z cennikiem.
20. Na wezwanie personelu, każda jednostka pływająca obowiązana jest zatrzymać się i dobić do wskazanego miejsca.
21. Eksponowanie reklam, prowadzenie działalności handlowej, artystycznej i zarobkowej wymaga uprzedniego uzgodnienia warunków finansowych i technicznych z właścicielem.
 
Rozdział 3. Zasady przyznawania miejsc dla rezydentów
 
Zasady przyznawania miejsc w porcie przystani na  cały sezon nawigacyjny dla rezydentów:
1. Miejsca w porcie na kolejny sezon nawigacyjny przyznawane są na podstawie poprawnie wypełnionej Deklaracji Postoju na dany rok, złożonej w Urzędzie Miasta
i Gminy w Ślesinie, osobiście lub drogą elektroniczną. Wzór Deklaracji Postoju jest dostępny w biurze oraz na stronie internetowej www.slesin.pl.
2. Pierwszeństwo przydziału miejsc na kolejne sezony nawigacyjne posiadają dotychczasowi rezydenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) terminowo wnosili opłaty portowe i inne należne opłaty związane z funkcjonowaniem portu,
b) przestrzegają regulaminu portu oraz postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki wodniackiej i etyką żeglarską,
c) wywiązali się ze wszystkich zobowiązań zawartych w ostatniej umowie na postój sezonowy,
3.  Miejsca rozdzielone zostaną zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Pierwszeństwo przydziału miejsc na sezon posiadają dotychczasowi rezydenci, którzy złożą Deklarację Postoju od 1 lutego do 15 lutego danego roku.
  2.  W następnej kolejności rozpatrywane będą deklaracje złożone od 1 lutego do 15 lutego danego roku na cały sezon od osób nie będących rezydentami przystani.
  3. Deklaracje na pobyt krótszy niż cały sezon będzie można składać od 1 marca danego roku.
O kolejności decydować będzie wysokość wybranego pakietu i termin złożenia deklaracji.
 
4. Na podstawie złożonej Deklaracji Postoju właściciel sporządzi umowę na korzystanie z przystani.
5. Brak podpisanej umowy na korzystanie z przystani i uiszczonej w terminie opłaty oznaczać będzie automatycznie rezygnację z postoju jednostki pływającej na dany sezon nawigacyjny na zasadach przysługujących rezydentom.
6. Właściciel może odmówić podpisania umowy na korzystanie z przystani na zasadach przysługujących rezydentom w przypadku gdy liczba podpisanych umów na dany sezon nawigacyjny przekroczy 75 % wszystkich miejsc dostępnych w porcie przystani.
 
Rozdział 4. Zasady porządkowe.
 
1. Manewrowanie jednostką pływającą poza czynnością cumowania po akwenach basenów portowych bez zgody personelu jest zabronione.
2. Jednostki pływające muszą być użytkowane w taki sposób, aby nie zakłócać bezpieczeństwa i porządku na terenie przystani.
3. Użytkownicy, rezydenci i członkowie załóg zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów porządkowych, BHP, PPOŻ i innych.
4. Rezydent i członkowie załóg odpowiedzialni są za cumowanie, utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na swojej jednostce pływającej oraz w jej otoczeniu. Każda jednostka pływająca musi być cumowana prawidłowo zgodnie z dobrą praktyką żeglarską w miejscu i sposobem wyznaczonym przez personel.
5. Rezydent zobowiązany jest każdorazowo do dokonania wpisu w książce portowej wejścia i wyjścia swojej jednostki pływającej w trakcie trwania umowy postojowej.
6. Jednostka pływająca nie może zajmować więcej przestrzeni do cumowania bez uzyskania zezwolenia zgodnie z obowiązującym cennikiem.
7. Prowadzący jednostkę pływającą, który nie jest rezydentem, po zacumowaniu zobowiązany jest do dokonania wpisu w książce portowej, która znajduje się w bosmanacie oraz uiszczenie opłaty za postój zgodnie z cennikiem.
8. Użytkownicy przystani zobowiązani są do korzystania z infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem. W szczególności nie mogą ingerować w wygląd przystani przez stawianie własnych konstrukcji, urządzeń czy materiałów informacyjnych.
9. Sezonowa konserwacja jednostki pływającej może być wykonywana bez zakłócania spokoju innych użytkowników, w wyznaczonym miejscu do cumowania i za zgodą udzieloną przez personel.
10. Podejmowanie na terenie przystani remontów jednostek pływających przez rezydentów oraz ich zakres musi być ustalony z personelem z wcześniejszym ustaleniem terminu według obowiązującego cennika.
11. Rezydenci nie mogą wykonywać prac na swych łodziach w taki sposób ani o takiej porze, które byłyby uciążliwe lub przeszkadzały innym użytkownikom.
12. Każda jednostka pływająca, która może zatonąć, a rezydent lub użytkownik nie reaguje na zagrożenie i wezwania, może zostać usunięta z przystani przez personel na koszt użytkownika.
13. W przystani obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci i wylewania nieczystości do wody.
14. Odpady komunalne Użytkownicy i członkowie załóg są zobowiązani dostarczać w workach o pojemności do 80 l. do wyznaczonego miejsca i pojemników.
15. Odpady niebezpieczne lub uznane za szkodliwe dla środowiska (oleje techniczne, gaz, rozpuszczalniki, farby, materiały palne, środki odkażające itp.) Użytkownicy i członkowie załóg zobowiązani są do utylizowania we własnym zakresie.
16. Na terenie przystani oraz na jednostkach pływających nie wolno przechowywać jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych dla zdrowia, których posiadanie jest zakazane przez prawo - za wyjątkiem obowiązkowego wyposażenia wynikających z przepisów prawnych oraz materiałów stosowanych do obsługi jednostek pływających.
17. Zabrania się wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych na terenie przystani.
18. Zabrania się prowadzenia zajęć dla dorosłych lub dzieci i młodzieży na sprzęcie pływającym, przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji i zgody właściciela.
19. Zabrania się używania napędu żaglowego do wykonywania manewrów portowych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której manewr wynika z nagłej awarii napędu pomocniczego.
20. W obrębie portu obowiązuje zakaz wytwarzania fal.
21. Zabrania się mycia naczyń i dokonywania czynności higienicznych przy postumentach poza miejscem do tego wyznaczonym.
22. Zabrania się wprowadzania na teren przystani psów bez kagańca i smyczy, a każdy właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do posprzątania nieczystości po nim.
23. Użytkownicy i członkowie załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy lub uciążliwy dla innych użytkowników, personelu oraz innych osób przebywających na terenie przystani.
24. Na terenie przystani obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00 – 06:00.
25. Łowienie ryb z nabrzeża, pomostów i jednostek pływających na przystani  w sezonie nawigacyjnym dozwolone za zgodą właściciela.
26. Zabrania się wjazdu oraz parkowania na terenie przystani po za wyznaczonymi miejscami i bez zgody personelu.
27. Na terenie przystani obowiązuje zakaz kąpieli i skoków do wody.
28. Użytkownik lub rezydent który chce skorzystać z usług świadczonych przez podmiot spoza przystani, zobowiązany jest to uzgodnić z personelem zgodnie z obowiązującym cennikiem.
29. Zabrania się wstępu na jednostki pływające osobom, które nie są członkami załóg jednostek pływających lub personelem.
30. Organizacja zebrań, spotkań i innych imprez okolicznościowych na terenie przystani może się odbyć tylko za zgodą właściciela zgodnie z obowiązującym cennikiem.
31. Zabrania się rozpalania ognisk, grilla, używania otwartego ognia w miejscach do tego nie wyznaczonych i bez zezwolenia personelu.
32. Zabrania się sprzedawania towarów, rozdawania druków reklamowych oraz przeprowadzania zbiórek pieniędzy czy innych akcji, bez pisemnej zgody właściciela.
33. Użytkownicy, rezydenci, członkowie załóg zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu przystani może być używany jedynie dla celów ratowniczych.
34. Personel w każdej chwili może zażądać natychmiastowego usunięcia z terenu przystani użytkownika, rezydenta lub członka załogi, którzy naruszają zasady niniejszego regulaminu. Dodatkowo właściciela może domagać się odszkodowania za powstałe straty lub zniszczenia na zasadach obowiązujących w polskim prawie.
 
Rozdział 5. Postanowienia końcowe.
 
1. Na terenie przystani obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.
2. Szczegółowe obowiązki i zasady bezpieczeństwa określają przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
3. Skargi i wnioski użytkownicy obiektu mogą zgłaszać bezpośrednio do właściciela lub przez wpis do książki skarg i wniosków.
4. Inne sprawy dotyczące przystani nie ujęte w regulaminie leżą w gestii właściciela i personelu.
5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na czas nieokreślony.
Archiwum newsów